Karjalan tutkimuslaitos
Karelian Institute

[ In English | Julkaisut / Publications | Kuvia / Pictures ]

Paikalliset tietoyhteiskuntakokeilut

Avainsanat

aluekehitys, tietoyhteiskunta, paikallinen tietoverkko, syrjäytyminen, syrjäiset alueet

Tausta ja tavoitteet

Karjalan tutkimuslaitoksella on pitkä kokemus syrjäisten alueiden kehityksen ja kehittämistoiminnan tutkimuksesta. Paikalliset tietoverkot pyrkivät estämään syrjäytymistä sekä tukemaan sosiaalisia innovaatioita ja parantamaan paikallisia palveluja ja elinoloja. Syrjäiset alueet kärsivät korkeasta työttömyydestä, maa- ja metsätalouden tulojen vähenemisestä, nuorten poismuutosta sekä julkisten palvelujen ja infrastruktuurin heikentymisestä.

Paikallisen tietoverkon ajatusmalli poikkeaa selvästi tietotekniikkahankkeiden valtavirrasta. Se ei nojaudu kasvukeskuksiin, informaatioteknologian asiantuntijoihin tai tekniikan parantamiseen. Se perustuu sosiaalisille innovaatioille, uusille yhteistyön muodoille ja syrjäisen maaseudun vajaassa käytössä olleelle inhimilliselle ja sosiaaliselle pääomalle.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida paikallisten tietoverkkojen yhteiskunnallista merkitystä ja koota niistä saatuja kokemuksia.

Tutkimushankkeet

Oppivan Ylä-Karjalan arviointitutkimus
Rahoittaja: Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden rahasto SITRA
1.12.1999-31.5.2000

Paikallinen tietoverkko Vaara-Karjalassa
Rahoittaja: Nurmeksen oppimiskeskus, SITRA
1.10.2000 - 31.12.2001

Oskujen (oppivien seutukuntien) synty Itä-Suomessa
Rahoittaja: SITRA
1.2.2002 - 31.05.2003

Tutkijat

Jukka Oksa, YT, vastuullinen johtaja:
Jarno Turunen, FM, tutkija: jarno.turunen (at)pohjois-karjala.fi

Osoite

Joensuun yliopisto
Karjalan tutkimuslaitos
PL 111, 80101 Joensuu
Fax 013 251 2472

Karelian Institute
[ Suomeksi | Julkaisut / Publications | Kuvia / Pictures ]

Local Information Society

Key Words

community network, information society, peripheral areas, social exclusion, regional development

Background and Aims

Karelian Research Institute has a long tradition of studying both the development processes and the development policies in peripheral areas. Local community networks aim to prevent social exclusion, support social innovations, and improve services and living conditions. Remote areas are suffering from unemployment, declining incomes in agriculture and forestry, out-migration of young people, cuts in public services and infrastructure. The concept of local community net is deviating from the mainstream of information technology projects. It is not relying on growth centers, on specialists of information technology, or on technological improvements. It is based on social innovations, new forms of co-operation, and mobilizing unused human and social capital in a remote rural area.

The aim of the research is to evaluate the social significance and the lessons of the community network experiments in peripheral areas.

Research Projects

Learning Upper Karelia Evaluation Study
Financed by the Sitra Foundation, the Finnish National Fund for Research and Development.
1 December 1999 - 31 May 2000

Local Community Net in the Karelian Hills
Financed by Nurmes Polyctechnic and the SITRA Foundation
1 October 2000 - 31 December 2001

Starting of Learning Districts in Eastern Finland
Financed by the SITRA Foundation
1 February 2002 - 31 May 2003

Researchers

Jukka Oksa, Dr. Soc. Sc., project leader
Jarno Turunen, M. Soc. Sc. researcher
jarno.turunen (at) pohjois-karjala.fi

Address:

University of Joensuu
Karelian Institute
P.O.Box 111, FIN-80101 Joensuu, Finland
Fax +358(0)13 251 2472


[ Suomeksi | In English | | Julkaisut / Publications | Kuvia / Pictures ]


Updated 29 March, 2004. J.Oksa